info@erdemdoganhukuk.com
0 212 939 76 59

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirket ve Pay Sahibi arasındaki uyuşmazlıkların, genel kurul kararlarının iptali – bâtıl olduğunun tespitine ve şirket yöneticilerinin sorumluluklarına ilişkin “Sorumluluk ve Tazminat” davalarının takip ve sonuçlandırılması.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) getirdiği düzenlemeler çerçevesinde, azlık pay sahipleri haklarının korunmasına yönelik yasal imkânların kullanılması.

Azlık pay sahiplerinin, çoğunluk pay sahiplerine, şirkete yönelik, şirketin çalışmasını engelleyen, fark edilir sıkıntı yaratan dürüstlük kurallarına aykırı tutum ve davranışlarının varlığı halinde azlığın şirketten çıkarılmasına yönelik (TTK m. 208) davaların ikamesi ve sonuçlandırılması.

Anonim şirketin feshi (TTK m. 531) davalarının yürütülmesi.